se vrací

Právo na odstoupení od smlouvy:

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí a) v případě kupní smlouvy 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží, b) v případě smlouvy na několik druhů zboží, které jste objednali v rámci jedné objednávky a které je dodáváno samostatně, 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží. (c) v případě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dodávce digitálního obsahu, který není dodáván na fyzickém nosiči, 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat,EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) ,OTTO-HAHN-STR 20

85221 DACHAU DE

, telefonní číslo: +49 152 03943135, faxové číslo: +49 152 03943135, e-mail: direect@direect.de, o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro výběr (PDF, cca 466 KB), který je k dispozici zde, nebo funkci pro výběr ve svém online zákaznickém účtu, přičemž ani jedna z těchto možností není povinná. Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí, když oznámení o uplatnění práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky odvolání:

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Náklady na vrácení zboží hradíme my. Ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Zvláštní poznámky:

Pokud tuto smlouvu financujete prostřednictvím úvěru a později ji zrušíte, nejste již vázáni ani smlouvou o úvěru, pokud obě smlouvy tvoří ekonomický celek. To je třeba předpokládat zejména tehdy, pokud jsme současně vaším věřitelem nebo pokud váš věřitel využije naší spolupráce při financování. Pokud nám v okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží již vznikl nárok na půjčku, vstupuje váš věřitel do našich práv a povinností z financované smlouvy ve vztahu k vám s ohledem na právní důsledky odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží. To neplatí, pokud je předmětem této smlouvy nabytí finančních nástrojů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů). Pokud se chcete smluvnímu závazku co nejvíce vyhnout, využijte svého práva na odstoupení od smlouvy a odstoupit od smlouvy o půjčce, pokud vám právo na odstoupení od smlouvy náleží i v tomto případě.

- Konec pokynu k odvolání -

Poznámky:

a) Abyste si usnadnili vrácení zboží, můžete kontaktovat náš zákaznický servis na telefonním čísle +49 152 03943135 a požádat o zaslání dálničního kuponu, který můžete použít pro bezplatné vrácení. Použití dálniční jízdenky je nepovinné a lze ji zaslat i poštou. Prosíme vás však, abyste v rámci svého práva na odstoupení od smlouvy nevraceli nezaplacené poštovné. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zvolíte zbytečně drahý způsob dopravy, může vám vzniknout povinnost uhradit rozdíl mezi tímto způsobem dopravy a vrácením zboží poštou.

b) Rádi bychom vás také upozornili, že pokud vrátíte zboží bez původního obalu, budete možná muset zaplatit náhradu škody.

c) Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně 1) v případě zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť odstraněna po dodání; 2) v případě zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť odstraněna po dodání; 3) v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud jsme začali plnit smlouvu poté, co jste výslovně souhlasili s tím, že máme začít plnit smlouvu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a potvrdili jste, že jste si vědomi toho, že tímto souhlasem ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy, když se smlouva začne plnit;

d) Právo na odstoupení od smlouvy se výjimečně nevztahuje na zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující váš individuální výběr nebo určení nebo které je jednoznačně přizpůsobeno vašim osobním potřebám;

e) Po obdržení a kontrole vrácených výrobků vám bude vrácena kupní cena. Náklady na instalaci a demontáž zboží, jakož i na další služby/práce, které jste si u nás objednali v souvislosti se zbožím, nelze v případě odstoupení od smlouvy uhradit.

f) Pokud jste si ke zboží objednali i smlouvu na mobilní telefon, lze kupní smlouvu a smlouvu na mobilní telefon vypovědět pouze společně; pokud vypovíte kupní smlouvu, vypovíte zároveň i smlouvu na mobilní telefon a naopak.

g) Pokud nám zboží vrátíte bez dalšího vysvětlení, budeme obecně předpokládat, že si přejete uplatnit své zákonné právo na odstoupení od smlouvy.

Vzorový storno formulář:

(Pokud si přejete smlouvu odvolat, vyplňte a vraťte tento formulář).

- Do EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) OTTO-HAHN-STR 20

85221 DACHAU DE

, Telefonní číslo: +49 152 03943135, Faxové číslo: +49 152 03943135, E-mail: direect@direect.de.

- Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

- Datum