podmínky

1. obecně

(1) Následující všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny dodávky a nabídky společnosti sparhi gmbh (dále jen "direect"). Protipotvrzení zákazníka s odkazem na jeho vlastní obchodní nebo nákupní podmínky jsou tímto popřena.

(2) Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

2 Nabídka a uzavření smlouvy

Naše nabídka je nezávazná. Objednávka zákazníka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení o přijetí objednávky zaslané následně společností direect a jakékoli následné zprávy o stavu nepředstavují přijetí nabídky. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile dodáme objednané zboží a potvrdíme zákazníkovi jeho odeslání.

3 Ceny, balení a doprava, náklady na vrácení zboží, částečné dodávky

(1) Naše ceny jsou zpravidla ceny uvedené v nákupním košíku na našich webových stránkách v okamžiku objednávky. Jakékoli odchylné ceny, které se mohou zobrazovat na stránkách načtených z mezipaměti (mezipaměť prohlížeče, proxy servery), nejsou aktuální a jsou neplatné. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, jsou naše ceny uvedeny bez balného, přepravného a případných poplatků za dobírku. Všechny ceny uvedené na našich webových stránkách jsou včetně zákonné DPH, pokud zákazník nezmění typ zákazníka na firmu, obchodníka nebo veřejnou instituci a nezvolí jako zemi dodání zemi mimo Evropskou unii nebo pokud nejsou webové stránky určeny výhradně pro podnikatele.

(2) Obal se stává majetkem zákazníka.

(3) Balné a přepravní náklady hradí zákazník. Ty závisí na způsobu přepravy, způsobu platby, hmotnosti a cíli přepravy. Jsou vypočteny a uvedeny v nákupním košíku před odesláním online objednávky nebo v případě telefonických objednávek jsou uvedeny a zobrazeny samostatně na faktuře. Volba způsobu přepravy se provádí na žádost zákazníka nebo v rámci přípustných možností podle našeho nejlepšího uvážení. Přehled různých možností dopravy a platby a odpovídající ceny jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

(4) Pokud je zákazník spotřebitelem a účinně využije svého práva na odstoupení od smlouvy, nese běžné náklady na zpětnou přepravu nebo vyzvednutí, pokud dodané zboží odpovídá objednanému zboží a pokud cena zboží, které má být vráceno, nepřesahuje částku 40,00 EUR. Náklady na zpětnou přepravu nese zákazník. Náklady na zpětnou přepravu se hradí ve výši nejlevnějšího standardního dodání.

(5) V případě dílčích dodávek, které jsme zajistili bez konzultace se zákazníkem, budou následné dodávky provedeny bez přepravních nákladů. V případě zvláštních požadavků zákazníka na rozdělení dodávky budou za každou dílčí dodávku dodatečně účtovány dohodnuté přepravní náklady.

4. dodací lhůty


Předpokládané dodací lhůty závisí na produktu a jsou uvedeny na našich webových stránkách pomocí symbolů nebo příslušných vysvětlivek. Dojde-li po podání objednávky ke změnám předpokládané doby dodání, bude o tom zákazník automaticky informován e-mailem, a pokud je spotřebitelem, má právo kdykoli bezplatně odstoupit od své objednávky nebo provést změny, dokud právo na odstoupení nenabude účinnosti, pokud není dohodnuto jinak.

5 Převod rizika a záruky

(1) Pokud si zákazník zboží vyzvedne, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného poškození na zákazníka s předáním zboží. Pokud společnost direect zasílá zboží zákazníkovi, přechází riziko na zákazníka v okamžiku předání zboží dopravci v případě podnikatelů a v okamžiku předání zboží spotřebiteli dopravcem v případě spotřebitelů.

(2) Záruka začíná dodáním zboží a řídí se zákonnými ustanoveními.

(3) Promlčecí lhůta pro zákonné nároky z vad činí 2 roky u nového zboží a 1 rok u použitého zboží, pokud je zákazník spotřebitelem.

(4) Pokud je zákazník podnikatelem, je promlčecí lhůta pro uplatnění záručních nároků jeden rok a společnost direect má možnost volby, zda vadu odstraní nebo dodá věc bez vad; zjevné vady zboží nebo služeb společnosti direect musí být písemně oznámeny neprodleně, nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud nejsou závady včas nahlášeny, považuje se zboží za schválené.

(5) Společnost direect nepřebírá žádnou záruku za běžné opotřebení zboží, jakož i za vady způsobené chybnou nebo nedbalou manipulací nebo provozem nebo mimořádnými provozními podmínkami.

6. omezení odpovědnosti


(1) Omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, jakož i na škody na životě, zdraví nebo těle.

(2) Bez ohledu na právní důvod jsou nároky na náhradu škody vůči společnosti direect a jejím zástupcům omezeny výší škody, kterou mohla společnost direect v době uzavření smlouvy rozumně očekávat. Pokud škoda nevznikla v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti, tj. takové povinnosti, která umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění se zákazník pravidelně spoléhá nebo může spoléhat, je však náhrada škody omezena na maximálně desetinásobek hodnoty objednávky. Klient je zodpovědný za zálohování svých datových souborů. společnost direect odpovídá pouze za úsilí potřebné k obnovení dat v případě pravidelného zálohování dat klientem.

7. platba

(1) Není-li dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné okamžitě bez odpočtu.

(2) Zákazník má na výběr z různých způsobů platby, které jsou nabízeny v závislosti na celkové výši objednávky, typu doručení, místě určení a nastavení v zákaznickém účtu. Různé možnosti jsou k dispozici k výběru v nákupním košíku a jsou také popsány v informační části našich webových stránek.

(3) Společnost direect si vyhrazuje právo v jednotlivých případech nebo v případě odmítnutí platby ze strany úvěrových institucí nebo poskytovatelů příslušného způsobu platby provést objednávku pouze proti platbě na dobírku nebo záloze. V takovém případě může zákazník tuto skutečnost akceptovat nebo od objednávky odstoupit.

(4) Zákazníkovi jsou účtovány veškeré náklady vzniklé zrušením platební transakce z důvodu nedostatku peněžních prostředků nebo z důvodu nesprávných údajů předaných zákazníkem.

(5) Šeky se nepřijímají.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 


(6) V případě prodlení s platbou je společnost direect oprávněna účtovat spotřebitelům úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodů a podnikatelům ve výši 8 procentních bodů ročně nad příslušnou platnou základní úrokovou sazbu.

(7) Započtení není přípustné s výjimkou nesporných nebo právoplatně zjištěných protipohledávek. Zadržení plateb kupujícím z důvodu protipohledávek z jiných smluvních vztahů je vyloučeno.

8. výhrada vlastnictví

Veškeré námi dodané zboží zůstává majetkem společnosti direect až do úplného zaplacení a vypořádání všech nároků vyplývajících ze smlouvy o dodávce. To platí i pro podmíněné pohledávky.

Pokud je klient podnikatelem, platí pro něj také následující předpisy: Přístup třetích osob ke zboží, které je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví společnosti direect, musí zákazník neprodleně nahlásit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovými zásahy třetí strany nebo náklady na mimosoudní propuštění nese zákazník. Pohledávky vyplývající z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu týkající se zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví (včetně všech pohledávek z běžného účtu), již zákazník v plné výši postoupil společnosti direect jako zástavu. Odvolatelně zmocňujeme kupujícího/zákazníka, aby na svůj účet a svým jménem vymáhal pohledávky, které nám byly postoupeny. Toto povolení k inkasu může být zrušeno, pokud kupující/zákazník řádně neplní své platební povinnosti.

9. poučení o odvolání pro spotřebitele


Právo na odstoupení od smlouvy

Jste-li spotřebitel, máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem), a to na adrese sparhi gmbh, Friedrichstr. 123, 10117 berln, tel.: (+49) 0152 03943135, fax: (+49) 0152 03943135, direect@direect.de. Formulář pro odstoupení od smlouvy o modelu nebo jiné jasné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich webových stránkách (formulář RMA). Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí tohoto odvolání (např. e-mailem). Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

vzorový storno formulář

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy, pokud cena zboží, které má být vráceno, nepřesahuje částku 40 eur. V opačném případě je pro vás přeprava zpět zdarma. Zboží, které nelze zaslat poštovním balíkem, si od vás vyzvedneme na naše náklady.

Ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nutná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží. 10. V případě, že se zboží nachází ve stavu, v jakém se nachází, budete muset uhradit pouze ztrátu hodnoty zboží.

10 Žádné právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká u smluv na dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu nebo u zboží zapečetěného z hygienických nebo zdravotních důvodů, pokud byla pečeť po dodání odstraněna. V případě dodání údajů, které nejsou na nosiči dat (např. stahování), právo na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud spotřebitel souhlasí s tím, že smlouva byla uzavřena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a potvrdí, že uzavřením smlouvy ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. 11. V případě, že spotřebitel souhlasí s tím, že smlouva byla uzavřena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaniká právo na odstoupení od smlouvy.

11 Převoditelnost pohledávek

Zákazník není oprávněn postoupit své pohledávky ze smlouvy. Výjimkou je postoupení pohledávek na společnost Trusted Shops GmbH, pokud společnost Trusted Shops GmbH provedla platbu zákazníkovi v souvislosti s ochranou kupujícího.

12 Ochrana údajů


(1) Naše postupy ochrany údajů jsou v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

(2) Společnost direect používá e-mailovou adresu zákazníka pouze pro informační dopisy týkající se objednávek a, pokud si to zákazník vyžádá, pro vlastní informační bulletiny. Kromě toho společnost direect pravidelně zasílá klientům e-mailem pečlivě vybrané nabídky na podobné produkty ze svého sortimentu. Zákazník může vznést námitku proti použití své e-mailové adresy pro reklamní účely zasláním neformálního e-mailu, aniž by mu vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

(3) Společnost direect nepředává osobní údaje zákazníků třetím stranám. Výjimkou jsou servisní partneři, kteří vyžadují předání údajů pro zpracování objednávky. V těchto případech je však rozsah předávaných údajů omezen na nezbytné minimum.

(4) Zákazník má právo na informace, jakož i právo na opravu, zablokování a vymazání svých uložených údajů. Pokud je vymazání v rozporu se zákonnými nebo smluvními povinnostmi týkajícími se ukládání nebo z jiných právních důvodů, budou údaje zablokovány.

13. závěrečná ustanovení

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují veškerá práva a povinnosti smluvních stran.

(2) Pokud je zákazník obchodníkem nebo nemá bydliště v Evropské unii, je pro všechny spory mezi smluvními stranami, včetně žalob ze směnek a šeků, příslušné výhradně naše sídlo.

(3) Informační povinnost podle § 36 VSBG

Společnost direect není v zásadě povinna a ochotna účastnit se řízení o řešení sporů spotřebitelské rozhodčí komise.

(4) S vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije výhradně německé právo. Při jednání s koncovými spotřebiteli v rámci Evropské unie se může použít i právo místa bydliště koncového spotřebitele, pokud se jedná o závazná ustanovení spotřebitelského práva.

(5) Je-li některé z těchto ustanovení neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Strany se snaží nahradit neúčinná ustanovení takovými účinnými ustanoveními, která z velké části dosahují zamýšleného hospodářského účelu.

sparhi gmbh

Friedrichstr. 123 10117 Berlin

DIČ DE318025179

Výkonný ředitel Christian Magdas

Tel.: (+49) (0)0152 03943135

Fax: (+49) (0)0152 03943135

direect@direect.cz

https://direect.cz